Kabbala

Kabbalan har under lång tid bevarat hemligheten om att stiga upp ur mörkret och gå vägen till ljuset. I kabbalan finns det 22 vägar upp till källan Keter som står för hela skapelsen, och sen finns det 22 vägar ner som står för egot väg till Jordlig rikedom här och nu. Malkut är självaste platsen vi är på med våra kroppar men inte med vår själ och ande som befinner sig antingen upp i Livets träd eller ner i roten av det. Skillnaden är inre ljus eller inre mörker, så var man befinner sig är lätt att avgöra i sitt inre, ser du ljuset i dig eller ser du inget där. Samhället idag är uppbyggt av självaste roten där det handlar om kontroll makt och framför allt pengar guld som är grundstenen i samhället, mammon är motsvarigheten till Keter som är ljuset självt. Mammon (guld, pengar) ligger längst ner i roten av livets träd, är idag är krönt efter flera tusen år som en växande kraft och är idag som en gudom för de flesta att tro på. Men priset är mörker inom då man sålt sin själ till mammon, men utåt här i livet ser det ut som den är den lycklige, som skiner med mammons guld i världen. Ja men priset är än så stort, med att välja sitt liv mellan dessa 44 vägar som finns.

Hemligheten i kabbala är just att förstå sig på hur vi människor fungerar med våra 248 organ vi har i kroppen med våra 365 sen grupper som binder samman. Tänk att alla dessa delar har ett eget liv totalt 613 st. Det är inte bara hjärtat som har ett eget liv, utan alla organ och sen grupper har egna liv i oss. Det är så att alla dessa skapar olika begär och behov som bildar ett gemensamt ego, så även vårt ego är komplext, ego som är latin och betyder jag. Så om jag exempelvis ser dina alla behov så är du en enkel sak att styra skräddarsytt efter min önskan. Det är grunden hur den djupa staten fått kännedom över makt och kontroll och där av kallas för en kabal.
Kabbalan kom inte till för att missbrukas och bli hemlighållen, den kom till för att frige människan. Ge människan förståndet över hur stegen till himlarna ser ut, Talmud Esser Sefirot (Läran om tio Sefirot, som på bild betecknar ringarna vita och svarta, båda sidor). Dock finns det mycket inom kabbalan än som inte fått sett allmänhetens ljus än. Det mest intressanta betydelsefulla verk inom kabbalan är (זֹהַר) Zohar som betyder strålglans, och som handlar parallellt om den tid vi är i nu. (Zohar är min bibel och den ända bok jag har kvar). Zohar räknas nog som det mest svårtolkade bok som finns, då det var 12 olika kabbalister som skrev boken i en grotta, instängda där med intuitionen att föra budskapet om de fem moseböckerna skriven för vår tid vi är i nu, när sanningen blottläggs. Alltså Zohar är skriven på 100-talet och kräver stora förkunskaper inom kabbalan för att förstå. Till saken är att kabbala är ett stort område som innehåller ett bibliotek med olika böcker för att förstå hur hela den esoteriska stegen till ljuset ser ut.
Kabbala handlar om den andliga kunskapen och hur den ter sig på alla energinivåer samt hur vi som människor fungerar, även hur den stilla nivå fungerar och den vegetariska och djuriska. Allt sån är redan uträknat för längesedan och innehåller förståndet hur man kan nå upp till högre energinivåer. De flesta känner till Livets träd, som är symbolen för det och många vet redan om att det också finns en mörk sida av den. Den mörka sidan kan sammanfattat med sägas vara; Eget välstånd och andras ovälstånd. Det handlar om värdesystemet för att dra vinning för egen del likt ett monopol som spelas mellan alla människor fattiga och rika. Det är det Kabalen använder sig av de, då har förstånd över hur människan är beroende av värdesystemet pengar idag. På så sätt har alltid kabalen kontroll, oavsett vem som sitter på toppen och styr i spelet.
Det ska i ett värdesystem alltid finnas vinnare och förlorare. Allt här handlar bara om förstånd, det finns inga hemligheter i detta, förutom hos den ovetande. Om alla skulle förstå värdesystemets mörka sida, så ville ingen längre vilja befatta sig med pengar, då allt handlar om att sälja sig själ till kraften mammon. Dock är det mycket svårt att förstå för vi har levt med ekonomi i årtusenden, där allt växte sig starkt och skapade en krona, även på den mörka delen av livets träd mammon. I kabbalans ljusa sida har givetvis också kabalen kunskapen om, men själva nöjer sig här med att vara kvar i något vi kallar för Malkut, för att leva det goda livet här och nu. Deras själ fick en plats av mammon som just heter kabalen Gudarna på Jorden. Visst är det många av kabbalister som praktiserar denna del. Men det är inte alla, då vissa är på väg i den ljusa befriande kärleken, som sträcker sig ända upp till kronan som vi kallar Kether, som representerar gud själv skaparen som är den livsbringare för allt som existerar. Ska inte här ens försöka lära er kabbala här för det är mycket stort ämne som berättar om hur vårt ego är sammanflätat med våra 248 organ och 365 sen grupper som representerar alla våra begär vi har till livet som är just 612 för den är inte är troende på källan, och 613 för den som har begäret i hjärtat att ha kontakt med källan självt. Att förstå att pengarna är problemet och det som har tagit dig ner oss i egot skor, borde räcka för att inte vilja ha något värdesystem alls. Vill bara här att du ska förstå skillnaden och likheten mellan en kabal och kabbala. 

Intro i Kabbala

Det är känt att kabbala är en dold lära. Just därför att den är dold har det uppkommit många legender, falsifikationer, falska resonemang och slutsatser kring kabbala. Först mot slutet av 1900-talet talet fick vi tillåtelse att öppet ägna oss åt att studera vetenskapen kabbala och även sprida den över hela världen. Därför måste jag i denna hänvändelse till läsaren med denna bok riva av uråldriga skikt av gammal allmänmänsklig kännedom om kabbala.
Vetenskapen kabbala är inte förenad med religion. Det vill säga att den är förenad med religion på samma sätt som fysik, kemi och matematik, men inte mer. Kabbala är ingen religion, i kabbala finns djupa kunskaper om världsalltet, dess lagar, metoder för kunskap om världen och skapelsens mål dolda, i första hand från en religiös folkmassa. Man väntade tills huvuddelen av mänskligheten utvecklat sig till en sådan nivå att den kan ta emot kabbalistisk kunskap och använda den på rätt sätt. Kabbala är en vetenskap om hur man styr sitt öde, det är en visdom som är given till hela mänskligheten och alla världens folkslag.
Kabbala är en vetenskap om det som är dolt från det mänskliga ögat, från våra fem sinnesorgan. Kabbala opererar bara med andliga begrepp, det vill säga, det som sker utanför våra fem sinnesorgan, som befinner sig utanför dem, och som vi säger befinner sig i den Högre världen. Men terminologin och benämningarna tar denna vetenskap från det jordiska språket. Detta innebär att trots att kabbalans studieobjekt är högre, andliga världar, uttrycker den kabbalistiske vetenskapsmannen förklaringar och slutsatser med ord från vår värld. Bekanta ord vilseleder människan, målar en jordisk bild för henne, trots att kabbala beskriver det som sker i den Högre världen. Användning av bekanta ord och begrepp leder till missförstånd, felaktiga föreställningar, falska tänkesätt och inbillningar. Därför förbjuder kabbala att föreställa sig något samband mellan benämningar som kabbala tagit från vår värld och dess andliga rötter. Det räknas som att begå ett av de grövsta misstagen i kabbala.
Och därför var kabbala förbjuden under så många år fram till vår tid: mänsklighetens utveckling var förut otillräcklig, därför att människor föreställde sig olika andeväsen, häxor, änglar och annat, där det talades om någonting helt annat.
Först från 1990-talet är det tillåtet och rekommenderat att sprida den kabbalistiska vetenskapen. Varför? Därför att människor inte är förbundna med religion på samma sätt som förut, de har inga övernaturliga föreställningar om naturlagar, som om det vore människoliknande gestalter som sjöjungfrur, kentaurer och liknade. Människor är beredda att föreställa sig den Högre världen som en värld av krafter, fält, en värld av högre materia. Kabbala ägnar sig åt just denna värld av krafter och tankar.
Jag önskar er framgång i uppenbarelsen av den Högre världen.

The zohar

De 10 Budord

De flesta av oss växte upp med att höra om de tio buden som instruktioner som Gud gav oss människor så att vi skulle vara moraliska mot varandra. Men är det vad de tio buden egentligen betyder?
Enligt kabbalas visdom betyder de tio buden något helt annat.
En del av oss kan försöka hålla de tio buden och upptäcka att vi kan hålla några av dem, men misslyckas med andra. En del av oss glömmer helt enkelt bort dessa bud och arkiverar dem bland flera bibelshistorier som vi lärde oss i vår barndom. Enligt kabbalas visdom kan vi inte följa något av de tio buden förrän vi uppnår de andliga nivåer som dessa bud talar om.
Som med alla bibelhistorier beskriver kabbalas visdom deras andliga rötter, som inte har några kroppsliga former, bilder eller personligheter kopplade till dem. De tio buden beskriver alltså ingenting i vår värld, utan snarare vissa begränsningar som vi tillämpar på vår natur - önskan att njuta - för att följa den andliga världen. När vi tillämpar dessa begränsningar blir vår önskan att njuta av lämplig för att klä de tio andliga egenskaper som kallas ”de tio Sefirot”, vilket är vad kabbalisterna ursprungligen avsåg som de tio budorden.
Ett bud, som på hebreiska är "Dover", härstammar från den hebreiska roten till ordet "yttrande" ("Dibur"), som är född i Peh (mun) av Partzuf (andlig enhet), känd i Kabbalah som "Peh de Rosh" (dvs. den plats i vår själ där vi agerar på vårt beslut att likna den andliga kvaliteten av kärlek, sken och anslutning, och som får förmågan att älska och skänka enligt styrkan i avsikten att skänka) . Dessa handlingar utförs i Atziluts värld, den högsta av de andliga världar som är närmast den rena kvaliteten på kärlek och utdelning, Skaparens kvalitet.
Vi tar emot de tio buden först efter att ha anslutit till varandra "som en man med ett hjärta" för att höja oss över de rasande egoistiska önskningarna som motstår anslutning, och som gör oss splittrande och hatande mot varandra. Den massiva egoistiska egenskapen representeras i Bibelns berättelse av berget Sinai ("Sinai" från det hebreiska ordet för "hat" ["Sinah"]). Om vi ​​misslyckas med att ansluta oss positivt för att höja oss över det ego som delar oss, kan vi inte heller upptäcka eller följa något av de tio buden. Vi måste vara på en andlig nivå av uppnåelse, nämligen nivån av "Bina", en av de tio Sefirot som representerar den rena kvaliteten på utdelning, för att få örat (Bina är den andliga roten till vår känsla av hörsel) att höra de tio uttalandena från berget Sinai. Med andra ord måste vi uppnå en viss nivå av formens likvärdighet med den andliga kvaliteten av kärlek och skänkning (Skaparen) för att följa de tio buden.
Vi kan nå en andlig nivå där vi upptäcker och följer de tio buden genom att först genomgå en förberedelseperiod i denna värld. Vår huvudsakliga betoning under denna förberedelseperiod bör vara att uppnå en positiv koppling till varandra "som en man med ett hjärta", vilket gör det möjligt för oss att hålla de tio buden. Om vi ​​inte når en sådan nivå av förbindelse mellan varandra, kommer vi att sakna förmågan att uppfatta, känna och följa dessa bud. Kort sagt, "älska din nästa som dig själv" är grunden för all andlig uppnåelse och uppstigning till en andlig nivå, och när vi uppnår en viss andlig nivå, befinner vi oss i att leva enligt en uppsättning begränsningar som kallas "de tio buden".